Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van CBS De Rank.

Onderwerpen

Door het jaar heen worden verschillende onderwerpen besproken.

Het jaarplan, methodegebruik, innovaties, punten vanuit het personeel, punten vanuit ouders zijn voorbeelden hiervan.

Voor draagvlak van beleid

De raad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het schoolbestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • Het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • Het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert per schooljaar gemiddeld acht keer. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan vooraf weten aan medezeggenschapsraad: mrrank@stichtingvco.nl

De vergaderdata dit schooljaar zijn:
12 oktober 2021
9 november 2021
8 december 2021
13 januari 2022
7 februari 2022
8 maart 2022
13 april 2022
10 mei 2022
13 juni 2022

Belangstelling?

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op met een van de leden van de raad. Om te kunnen worden benoemd als lid van de medezeggenschapsraad, dient u schriftelijk te verklaren de grondslag en doelstelling van de Stichting te kunnen respecteren en daar binnen het inspraakorgaan naar te handelen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Per drie scholen van Stichting VCO Harderwijk vertegenwoordigd een leerkracht of een ouder deze scholen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad.  De GMR overlegt ongeveer tien keer per maand over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken. De leden van GMR komen gemiddeld tienmaal per jaar bijeen.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

Leerkrachten: Nicole Brink, Rosa Brouwer en Kim Los
Ouders: Wijnand de Zwaan (voorzitter), Barbara Louissen en Katrien Hens
E-mailadres: mrrank@stichtingvco.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken