De Rank en Passend Onderwijs

Met verreweg de meeste kinderen op onze school gaat het goed. Het leren en de persoonlijke ontwikkeling verlopen voorspoedig, kortom geen zorgen dus. Toch kan het ook voorkomen dat dit minder soepel gaat en een kind extra ondersteuning nodig heeft. Daarvoor is er sinds 1 augustus 2014 de Wet Passend Onderwijs.
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn ze in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land.
Alle VCO scholen werken binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe (Zeewolde en Veluwe) samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

Belangrijke doelen…

… van de invoering van Passend Onderwijs zijn:

  • terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;
  • terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);
  • alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.

Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen.
Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs.

Zorgplicht

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is in het bezit van een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staat omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Klik hier om naar het document te gaan.
In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden.
Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a: kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.

Arrangementen

Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Doeltreffende samenwerking tussen alle betrokkenen in het belang van het kind staat hierbij voorop.

Ouderbetrokkenheid

Het samenwerkingsverband Zeeluwe hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in vertrouwen over te spreken.
Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.

Steunpunt

Onze school kan de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt, bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis)onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden.
Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis)onderwijs

Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis)school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.

Ondersteuningsmiddelen

De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen

Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben.
Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.
Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding. Ook deze ondersteuning loopt via het Steunpunt.

Informatie en ondersteuning van ouders

Informatie over dit alles vindt u op de website: www.zeeluwe.nl

Hier vindt u ook namen en telefoonnummers/emailadressen van de personen die u kunt raadplegen.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken