Missie

Alle kinderen hebben recht op kwalitatief en uitdagend onderwijs. Wij helpen de kinderen om zichzelf optimaal te ontwikkelen, hier is eigenaarschap en zelfinzicht voor nodig (van kinderen en leerkrachten). Leren is echter geen individueel proces, maar vindt plaats in verbondenheid met anderen. Iedereen is van belang in het grote geheel en draagt zijn steentje bij. De Rank biedt betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving vanuit het hart, in het hart van de stad.

De kinderen

Kinderen ervaren de school als een positieve en veilige plek. De school is door hen erg goed beoordeeld op sociale veiligheid. Ze voelen zich veilig in de klas en op het plein. Daarnaast voelen ze zich gezien en gesteund door de leerkracht. Kinderen geven zelf aan dat ze naast de vakken lezen, taal en rekenen ook de waarden en normen van de leerkracht leren. Als concrete voorbeelden geven de kinderen aan dat ze leren hoe te handelen in conflictsituaties, over vertrouwen in zichzelf en de medemensen en over het omgaan met andere mensen. Binnen de school besteden we hier ruim aandacht aan. De school is in deze maatschappij een plek waar kinderen kennis op kunnen doen, maar ook een plek waar zij leren om zich staande te houden in het leven. We dragen uit dat we het belangrijk vinden dat kinderen iets over hebben voor elkaar en voor ‘de mens’ buiten de school. De jaarlijkse kanjerweek, waarin elke groep iets doet voor een ander, is breed gedragen binnen de school. We proberen met goede doelenprojecten in te springen op actuele situatie die kinderen raken. We hebben geen vaste goede doelen, maar laten kinderen meedenken over projecten. Dit zijn voorbeelden van de manier waarop we ‘school’ willen zijn in deze tijd.

Visie op onderwijs

Relatie (competentie, autonomie)
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op De Rank, zodat zij zich in vertrouwen kunnen ontwikkelen. Een goede relatie tussen kind en leerkracht, en tussen kinderen onderling is van belang voor goed onderwijs en heeft ook een positief effect op de schoolresultaten van kinderen.  

Wij willen het beste voor het kind, hierin is een gedeelde verantwoordelijkheid en de driehoek: school-ouders-leerling cruciaal voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Met name in de communicatie over de ontwikkeling van een kind kunnen kindgesprekken een verbindende bijdrage leveren.  

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te worden uitgedaagd. Soms is er intensievere begeleiding of ander aanbod nodig om een kind tot bloei te laten komen. Binnen de Rank werken wij met flexgroepen waarin flexibel aanbod gerealiseerd kan worden, alleen of juist samen met anderen.  

Authentiek
De Rank is een echte stadsschool en de enige basisschool bínnen de historische stadsmuren van Harderwijk. Onze school, gelegen naast de Grote Kerk, ademt authenticiteit uit. Deze unieke en sfeervolle plek leent zich goed voor leerzame uitstapjes in de omgeving. Wij halen de wereld de klas in, maar zetten ook de omgeving buiten de school in.  

Waar ons gebouw en de omgeving historie uitademt, zoeken wij binnen ons onderwijs naar een gezonde mix tussen gedegen en tegelijkertijd toekomstgericht onderwijs.  Als school hebben wij de maatschappelijke opdracht om kinderen voor te bereiden op een onbekende toekomst, waarin nieuwe manieren van informatieverwerving en -verwerking centraal staan. Daarnaast zetten wij sterk in op basisvaardigheden. Wij streven elke dag weer naar kwalitatief goed lees-, spelling- en rekenonderwijs. Binnen ons onderwijs streven wij naar een doorgaande lijn. Elke nieuwe groep bouwt voort op dat wat in de jaren daarvoor is geleerd en aangeboden.  

Vanuit onze Christelijke normen en waarden benaderen wij de ander. Wij leren kinderen om oog te hebben voor elkaar en met respect met elkaar om te gaan. De invloed van een enkel individu voelt soms klein, maar is van wezenlijk belang in het geheel. Kinderen zijn authentiek. Wij willen hen leren om trouw aan zichzelf te blijven, in verbinding met de ander. 

Nieuwsgierig
Onze leerkrachten bieden onderwijs in een rijke leeromgeving. Jonge kinderen (4 – 7 jaar) verkennen hun wereld door spel. Ze ontdekken van alles terwijl ze aan het spelen zijn en verbinden die inzichten met kennis die ze al hebben of net hebben gehoord tijdens een instructie. Tijdens het spelen zijn de hersenen actief en vormen zich nieuwe verbindingen. Binnen een rijk en betekenisvol thema stimuleren wij de nieuwsgierigheid van kinderen. Prikkelende verhalen, communicerende hoeken en uitdagende spelletjes en materialen staan hierbij centraal. Leren en plezier hebben gaan hand in hand. 

De wereld bestaat niet uit losse delen, maar vormt één geheel. De zaak- (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en techniek) en creatieve vakken worden vanaf de tweede helft van groep 3 geïntegreerd aangeboden in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld leren ontdekken en begrijpen. Middels wisselende werkvormen, opdrachten, interessante stellingen, filmpjes en het doen van eigen onderzoek leren wij de kinderen om zelf na te denken en zich te verwonderen. 

Kundig
Eigenaarschap, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces, begint bij een betrokken en gemotiveerde leerling én leerkracht. Ons professionele team is altijd in ontwikkeling. Binnen onze school geven de leerkrachten en leerlingen elkaar feedback. Fouten maken mag! Samen reflecteren we op het leerproces en kijken we wat we de volgende keer anders kunnen doen. We leren de kinderen om zichzelf niet te vergelijken met de ander. Het gaat om de groei die je zelf doormaakt. Iedereen is anders en dat mag. 

Middels observaties, toets gegevens en gesprekken (kind- en oudergesprekken) houden we de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Hierin worden de leerkrachten ondersteund door de intern begeleider. Onze zorgstructuur zorgt ervoor dat alle kinderen goed in beeld worden gebracht, op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied, zodat wij de zorg kunnen bieden die nodig is. 

Visie op identiteit

De Rank is een christelijke school. Alle leerkrachten willen een stukje geloofsbeleving meegeven aan de kinderen. Hierbij staan de verhalen uit de Bijbel centraal. Ze willen dat de kinderen goed in de maatschappij staan. Hun doel is dat kinderen tevreden zijn met zichzelf en dat ze oog hebben voor de medemens. Door het vormgeven van deze waarde binnen de school is de sfeer onderling goed. We gebruiken de methode Kind op Maandag, er worden liederen aangeleerd, we hebben vieringen in de kerk en er is in de groep ruimte voor het gesprek met de kinderen. Kernwaarden tijdens dit gesprek zijn respect voor elkaars mening en geloofsbeleving. De leerkrachten nemen hun eigen geloofsbeleving mee in de verhalen naar de kinderen.

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de zorg(en) te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte(n) zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken