U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad » Visie en Missie

VISIE EN MISSIE.

 

“Een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan.

Een visie is wat we willen bereiken, de strategie is hoe we het willen bereiken.

Visie en missie beschrijven wie we willen zijn en hoe we gezien willen worden.”

 

Visie.

De visie van de MR geeft aan hoe we ons opstellen. De directie bereidt het beleid voor en voert vastgesteld beleid uit.

 

De MR wil graag vroegtijdig en proactief worden betrokken.

De visie van de MR sluit aan bij de visie van De Rank. De MR participeert als klankbord om zodoende de missie te waarborgen. Respect, Rust en Ruimte op zijn de kapstokregels binnen de school.

 

Missie.

Onze visie is om positief kritisch te ondersteunen en zo een schoolomgeving te realiseren, die de belangen van de leerlingen, het personeel én de ouders waarborgt. De MR wil een bijdrage leveren aan de hieronder genoemde speerpunten:

 

Betrokkenheid

De MR staat voor betrokkenheid bij de school. De bijdrage van de MR bestaat uit het in open gesprek zijn met het personeel van de school ten aanzien van verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen, verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Kortom de MR streeft naar een betrokken achterban (binnen en buiten school), die zich positief medeverantwoordelijk voelt voor de school.

 

Veilig (leer)klimaat

Onder een ‘veilig (leer)klimaat verstaat de MR dat er respectvolle verhoudingen zijn tussen alle betrokkenen; kinderen en leerkrachten, ouders en leerkrachten, leerkrachten onderling en ook t.a.v. de directie. De MR vindt het van belang dat er vertrouwen vanuit alle partijen aanwezig is en er een transparante en open communicatie en uitwisseling van informatie plaatsvindt.

 

Kwaliteit van onderwijs

Leerlingen en ouders worden steeds meer gezien als consumenten, consumenten die recht hebben op kwaliteit en die recht hebben om te weten waarvoor ze kiezen als ze kiezen voor een school of een opleiding. De concurrentie tussen scholen en instellingen wordt steeds groter en wij willen ons laten voorstaan op kwaliteit.