Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014-2015

 

Inhoudsopgave:

1. Wie zaten er het afgelopen jaar in de MR.

2. Terugblik

3. Onderwerpen schooljaar 2014-2015

4. Doelen/onderwerpen schooljaar 2015-2016

 

 

1. Wie zaten er het afgelopen jaar in de MR?

Van de ouders:

Renate Slokker (voorzitter)

Germen Schuiling (GMR adviserend (duo lid)

Therese Doppenberg (GMR adviserend (duo lid)

 

Van de leerkrachten:

Esther Petersen (secretaris)

Miranda Beelen

Yvonne Roeloffs

 

Van het management en bestuur:

Roelien van Zuthem.

 

 

 

2. Terugblik

Hoewel 2014/2015 niet zo’n roerig jaar voor De Rank was als het schooljaar ervoor hebben we in de eerste periode van 2014/2015 toch nog wat naweeën gezien van de periode hiervoor. Uiteraard hebben we een frisse start gemaakt met onze nieuwe directeur. Na deze aanvankelijke periode kenmerkt de rest van he schooljaar zich door een vrij rustige periode voor zowel leerkrachten, kinderen als ouders. Het afgelopen schooljaar zijn er 7 vergaderingen gehouden.

 

3. Onderwerpen schooljaar 2014-2015

 

We zijn van start gegaan met onze nieuwe directeur waarbij we duidelijk hebben dat een duidelijker scheiding tussen beleid (MR) en de praktische zaken (OR) gewenst is. Als voortvloeisel uit het vorige schooljaar hebben we in de bovenbouw nog wat perikelen rondom pesten gehad, maar dit is in de periode tussen herfst- en kerstvakantie opgelost. De rust is ook in deze groepen voelbaar aanwezig.

Social media gebruik en de gevolgen hiervan hebben dit schooljaar de nodige aandacht gekregen.

Nieuwe leermethodes zullen schoolreed worden aangeschaft en ingezet. Voor de onderbouw is gestart met een nieuw observatie systeem. Ook zijn er 30 laptops aangeschaft die in de klas gebruikt zullen gaan worden.

De nieuwe CAO regels en wetgeving rondom overblijven zorgen er voor dat er voor het komende jaar wat uitdagingen zijn op het gebied van vervanging van leraren bij ziekte en tevens dat de kosten voor het overblijven alsmede de opzet hiervan een ander karakter zal krijgen.

 

Formatie

De formatiebesprekingen zijn dit jaar voorspoedig verlopen. Mede op verzoek van de MR is er dit keer vroegtijdig aangegeven wat er binnen de huidige mogelijkheden past en kan. Voor het nieuwe schooljaar hebben we vrijwel allen combigroepen. Dit komt door een dalend leerlingenaantal. De MR heeft hierin advies- en instemmingsrecht gehad. Gekeken is naar de best haalbare optie voor de leerlingen en leerkrachten. De MR heeft na overleg positief geadviseerd en ingestemd met de formatie.

 

Afscheid / Verkiezingen

Renate Slokker, juf Miranda en juf Esther hebben aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van de MR. Zij hebben 3 jaar deelgenomen aan de MR en daarmee is hun termijn verstreken.

We hebben geïnventariseerd of er nog nieuwe ouders beschikbaar waren voor de MR, maar er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen.

De personeelsgeleding van de MR zal vanaf het komende jaar bestaan uit juf Yvonne, juf Gery en juf Jolanda.

 

 

 

4. Doelen/onderwerpen schooljaar 2015-2016

Voor het Schooljaar 2015/2016 wil de MR 6 maal vergaderen. Vooralsnog is er veel aanvullende training gepland voor het team. De MR wil zichtbaarder worden. Ook zal er frequenter met de OR worden overlegd/gecommuniceerd. Het (langzaam) dalende leerlingenaantal zorgt er ook voor dat er gewerkt zal moeten worden aan het verder promoten van De Rank en het onderwijsklimaat waar wij voor staan. Ouderbetrokkenheid en samenwerken zijn voor de MR cruciaal.

 

Harderwijk, 30/11/2015

 

Germen Schuiling (voorzitter)

(schooljaar 2015-2016)