Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2012-2013

Inhoudsopgave:

1. Wie zaten er het afgelopen jaar in de MR

2. Even terugblikken

3. Waar ging het over in het schooljaar 2012-2013

4. Waar gaat het over  in het schooljaar 2013-2014

5. Algemene informatie

                                                                                                                       Harderwijk, oktober 2013

1. Wie zaten er het afgelopen jaar in de MR ?

Van de ouders:

Marga Wolbers (voorzitter)

Heleen Kamphuis (gmr)

Renate Slokker

 

Van het personeel:

Andrea Kuiper

Esther Petersen

Miranda Beelen                                            

                                                                                             

Van het management en bestuur:
Henk Veelers (adviserend lid) 

 

GMR

Ada Brouwer
Heleen Kamphuis

 

2. Even terugblikken 

Het afgelopen jaar is een druk jaar geweest waarin we ons als MR hebben verdiept in beleidszaken. In totaal zijn er 8 vergaderingen gehouden. De schooltijd is aangepast op de vrijdag. Een aantal nieuwe MR-leden hebben cursussen gevolgd.

 

3. Waar ging het over in 2012-2013

 

Veiligheid

Aandachtspunt is coffeeshop Liberty geweest. In 2014 worden de regels strenger t.a.v. scholen en coffeeshops, om die reden is er contact geweest tussen de gemeente en de wijkagent. De wijkagent blijft het in de gaten houden en wij ook.

Communicatie

Een belangrijk aandachtspunt ook dit schooljaar was de communicatie, zowel intern als extern. Het Hoorns Model is ingevoerd. Er is een enquête uitgegaan, mede naar aanleiding van deze enquête is besloten dat het Hoorns Model werd doorgevoerd. Verder blijft het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt, naar ouders toe, maar ook onderling.

Zo is er gesproken over het verbeteren van de uitgaande correspondentie zoals brieven en de nieuwsbrief. Ook in het komend schooljaar zal zoveel mogelijk informatie naar de ouders via de mail worden verspreid. Een positieve ontwikkeling blijven de inloopspreekuren die ook bijdragen aan een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten.

Nieuwe methodes/onderwijskundig

De MR is door het team regelmatig geïnformeerd over de invoer van nieuwe ontwikkelingen en heeft hierin ook adviesrecht gehad. Handelingsgericht werken is op niveau. De volgende nieuwe methodes zijn ingevoerd:

Nieuwsbegrip XL
Wereld in Getallen
Meer Engels in alle groepen

Personeel:

In het afgelopen jaar zijn er een tweetal leerkrachten met zwangerschapsverlof gegaan. De invulling van het verlof is intern opgelost. Er zijn geen langdurige zieken geweest. Juf Dilly is met pensioen gegaan en heeft afscheid genomen. Marjan Bruning zal haar plek innemen als ib-er. Verdere specialisaties zijn: onderbouwcoördinator = Miranda, bovenbouwcoördinator = Kim, Engels = Esther, Taal = Jolanda.

Gebouw:

Het afgelopen jaar is er geschilderd. Er zijn spullen opgeruimd. De muur bij het kleine schoolplein is onderhanden genomen. Er stond een boom te dicht tegen de schoolmuur, waardoor de muur in de verdrukking kwam.

Formatie

De formatiebesprekingen zijn dit jaar wederom moeizaam verlopen en er moest ook dit jaar, wegens daling van het leerlingenaantal en bezuinigingen, worden gekozen voor het combineren van groepen. De MR heeft hierin advies- en instemmingsrecht gehad. Gekeken is naar de best haalbare optie voor de leerlingen én leerkrachten. Het Hoorns Model is ingevoerd met als doel het formeren zo te regelen dat er niet meer dan 2 leerkrachten voor de klas staan. Dit is voor de meeste klassen gelukt. Hoewel de MR het betreurd dat niet voor iedere klas twee leerkrachten staan, heeft ze uiteindelijk positief geadviseerd en ingestemd met de formatie 2012-2013.

Afscheid / Verkiezingen

Aan het eind van het schooljaar heeft Andrea Kuiper afscheid genomen als MR-lid van de personeelsgeleding. Haar plaats is ingenomen door Yvonne Roeloffs. Binnen de oudergeleding hebben er geen mensen afscheid genomen. Voor de oudergeleding bestond nog een vacature voor MR-Lid. Deze plek is ingevuld door Thérèse Doppenberg. Heleen Kamphuis is nu GMR-lid voor de oudergeleding en wordt adviserend lid voor de MR. Ada  Brouwer blijft GMR-lid namens de personeelsgeleding.

 

4. Waarover gaat het in het schooljaar 2013-2014

De speerpunten voor het komende schooljaar zijn:

1.Communicatie intern / extern                                                                                                                 

2.Normen en waarden / Kanjertraining

3.Publiciteit

 

5. Algemene informatie

We hopen u hiermee een indruk te hebben gegeven van de werkzaamheden van de MR in het afgelopen schoolseizoen.

Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen, opmerkingen of ideeën hebben dan kunt u dit op één van de volgende wijzen kenbaar maken:

  • een briefje in de postbus in de gang bij de kleuterklassen
  • een mail sturen naar mr@cbs-de-rank.nl
  • één van ons bij of in school aanspreken.

Harderwijk, oktober 2013

Marga Wolbers (voorzitter)