leerarrangement of passende onderwijsvorm

Met de komst van Passend Onderwijs, zijn er een aantal zaken veranderd. Een belangrijke verandering is het verdwijnen van de zogeheten “rugzak.”

Vanaf augustus 2014 is het niet meer mogelijk om een rugzak aan te vragen. Per school en per leerling wordt gekeken wat de zorgzwaarte is. Mocht een leerling met speciale onderwijsbehoeften binnen de school opgevangen kunnen worden, dan wordt een leerarrangement opgesteld.  De school gaat, op basis van de mogelijkheden die er zijn, de leerling zo optimaal mogelijk begeleiden.  Het plan wordt samen met een externe deskundige opgesteld. Frequent zal worden bekeken of de doelen, omschreven in een jaarplan, gehaald kunnen worden. Wanneer blijkt dat school niet in staat is het onderwijs zo in te richten voor desbetreffende leerling,  dan zal school ouders en andere betrokken informeren. Samen wordt gezocht naar een passende vorm van onderwijs.

 

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school (het gebouw), de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoeften kan worden geplaatst op onze school. Elke aanmelding wordt expliciet beoordeeld.

Bij elk verzoek tot plaatsing zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen te worden of externe hulp ingeschakeld kan worden.

Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:

 

Pedagogische aanpak

Didactische aanpak

Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team

Organisatie binnen de school en binnen de klas

Materiële aspecten (gebouw)

De positie van de medeleerlingen

De rol van de ouders

De externe ondersteuning

 

Specifieke onderwijsbehoeften kunnen zich ook in een latere fase in de schoolloopbaan van een leerling ontwikkelen. Ook daarvoor geldt bovenstaande procedure. School zal ten alle tijden een zorgvuldige afweging maken in de keuzes die worden gemaakt. Het gaat immers om het welbevinden en het slagen van elk kind.

 

Als blijkt dat de school niet op verantwoorde wijze het onderwijs kan verzorgen, dan zal de school samen met de ouders op zoek gaan naar een passende vorm van onderwijs.

Het recht op keuzevrijheid betekent niet altijd het recht op toelating of handhaving binnen het reguliere onderwijs.