U bevindt zich hier: De Rank » Algemeen

Missie

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor leerlingen die aangemeld worden vanuit de binnenstad. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan vakoverstijgende vaardigheden en de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.

 

Onze kernwaarden zijn:

We werken vanuit rust, veiligheid en vertrouwen.

Wij werken samen met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn in hoge mate betrokken bij de school.

Wij streven altijd naar ontwikkeling, bij zowel leerlingen als leerkrachten.

Wij geven onze leerlingen normen en waarden mee vanuit onze christelijke identiteit.

 

Het verhaal van de school (christelijke identiteit) en de school als gemeenschap.

Algemeen.

Op de Rank zitten momenteel 206 kinderen (1 okt. 2020). De school ademt geborgenheid uit. Dit heeft onder andere met het gebouw te maken; ingebouwd tussen monumentale panden in de binnenstad. Er is een plein achter de school voor groep 1 en 2. De kinderen vanaf groep 3 spelen op het kerkplein. Hoewel daar geen plaats is voor klimtoestellen en voetbaldoeltjes, vermaken de kinderen zich goed met verstoppertje, tikkertje en balspelen. Soms moet de pauze of het geluidsniveau van de kinderen worden aangepast als er een begrafenis in de kerk is; het plein dient namelijk ook als parkeerplaats voor de kerk. Kinderen leren op deze manier om respect hiervoor te hebben. De kinderen van de school komen uit de binnenstad en omliggende wijken. In de buurt staan meerdere scholen; ouders kiezen bewust voor een bepaalde school / bepaald soort onderwijs.

De kinderen.

Kinderen ervaren de school als een positieve en veilige plek. De school is door hen erg goed beoordeeld op sociale veiligheid. Ze voelen zich veilig in de klas en op het plein. Daarnaast voelen ze zich gezien en gesteund door de leerkracht. Kinderen geven zelf aan dat ze naast de vakken lezen, taal en rekenen ook de waarden en normen van de leerkracht leren. Als concrete voorbeelden geven de kinderen aan dat ze leren hoe te handelen in conflictsituaties., over vertrouwen in zichzelf en de medemensen en over het omgaan met andere mensen. Binnen de school besteden we hier ruim aandacht aan. De school is in deze maatschappij een plek waar kinderen kennis op kunnen doen, maar ook een plek waar zij leren om zich staande te houden in het leven. We dragen uit dat we het belangrijk vinden dat kinderen iets over hebben voor elkaar en voor ‘de mens’ buiten de school. Het maandelijks bezoeken van een verzorgingstehuis, waar kinderen spelletjes doen met de bewoners, is hier een voorbeeld van. Ook de jaarlijkse kanjerweek, waarin elke groep iets doet voor een ander, is breed gedragen binnen de school. We proberen met goede doelenprojecten in te springen op actuele situatie die kinderen raken. We hebben geen vaste doelen, maar laten kinderen meedenken over projecten. Dit zijn voorbeelden van de manier waarop we ‘school’ willen zijn in deze tijd.

De ouders

De ouderpopulatie op de Rank is erg betrokken. Ouders denken mee, helpen mee en organiseren activiteiten. Het actief participeren wordt erg op prijs gesteld, binnen de kaders die de school heeft. Het is aan leerkrachten de taak om deze kaders aan te geven. We zien het ondernemende gedrag van ouders ook terug bij de kinderen; ze zijn vindingrijk en creatief in hun denken. In het verleden was de ouderbetrokkenheid bij kerk, club en geloof sterk. Dit is veranderd. Het overgrote deel van de ouderpopulatie gaat op zondag niet meer naar de kerk en maar weinig kinderen bezoeken kinderbijbelclubs. De keuze voor een christelijke school is voor ouders echter altijd een bewuste keuze. Zij hebben op een bepaalde manier een connectie met het geloof en willen dit hun kinderen meegeven. Zij leggen dit in handen van de school.

De leerkrachten.

Leerkrachten werken met plezier op de school. Alle leerkrachten willen een stukje geloofsbeleving meegeven aan de kinderen. Hierbij staat de liefde van Jezus centraal. Ze willen dat de kinderen goed in de maatschappij staan. Hun doel is dat kinderen tevreden zijn met zichzelf en dat ze oog hebben voor de medemens. Door het vormgeven van deze waarde binnen de school is de sfeer onderling erg goed. Binnen de school hebben we afspraken over de lessen Godsdienst binnen de school. We gebruiken hierbij de methode Kind op Maandag, er worden liederen aangeleerd en er is in de groep ruimte voor het gesprek met de kinderen. Kernwaarden tijdens dit gesprek zijn respect voor elkaars mening en geloofsbeleving. De leerkrachten nemen hun eigen geloofsbeleving mee in de verhalen naar de kinderen.

Aangezien de meeste kinderen niet meer naar de kerk gaan, is de school een plek waar zij in aanraking komen met de Bijbelverhalen en het geloof.VCO hanteert met betrekking tot haar levensbeschouwelijke identiteit een open aannamebeleid. Dit houdt in dat ieder kind van harte welkom is op één van onze VCO-scholen indien de ouders/verzorgers de christelijke identiteit respecteren. We gaan ervan uit dat kinderen deelnemen aan de activiteiten zoals deze op school worden aangeboden.